Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré závazkové vztahy mezi společností SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, č.p. 79, 679 39 Úsobrno, IČO: 16343646 (dále jen „SKLÁRNY MORAVIA“) a jinými osobami, kde SKLÁRNY MORAVIA je v postavení prodávajícího dle kupní smlouvy (dále jen „Smlouvy“). Smlouvy jsou mezi stranami uzavírány formou písemného potvrzení objednávek.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smluv ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Společnost SKLÁRNY MORAVIA je dále v těchto VOP pokud jde o Smlouvy označována jako „prodávající“. Kupující jsou dále v těchto VOP, pokud jde o Smlouvy, označováni pouze jako „kupující“.

Veškeré změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou. Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí zněním těchto VOP účinným ke dni uzavření Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.sklomoravia.cz a každý kupující má možnost se tam s jejich aktuálním zněním seznámit.

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost. Tyto VOP mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami kupujícího, či třetích osob, a to i v případě, že na ně kupující výslovně odkáže v jakýchkoli svých dokumentech nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane, nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena.

1.Přijetí objednávek

1.1.  Objednávky kupujícího se prodávajícímu doručují v písemné podobě prostřednictvím internetového portálu kupujícího, prostřednictvím
       e-mailu nebo faxem. Objednávka musí obsahovat alespoň druh a množství předmětu plnění a místo dodání.

1.2.  Po doručení objednávky informuje prodávající kupujícího, zda má dané výrobky v požadovaném množství k                dispozici v požadovaném termínu, případně upozorní kupujícího na termín, kdy může výrobky dodat.

1.3.  Přijetí objednávky potvrdí prodávající písemně zasláním potvrzení objednávky, zpravidla e-mailem či                            prostřednictvím internetového portálu kupujícího s tím, že je zde uvedena přesná specifikace předmětu plnění,          cena předmětu plnění, předpokládaný termín dodání, místo dodání, platební podmínky, případně další                        podrobnosti.

1.4.  Kupující je povinen objednávku zkontrolovat a zaslat prodávajícímu svůj souhlas, a to nejpozději do 5 dnů od               obdržení potvrzení objednávky dle odst. 1.3 tohoto článku.

1.5.  V případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas s objednávkou ve lhůtě uvedené v odst. 1.4 tohoto článku,                    považuje se potvrzení objednávky ze strany kupujícího za odsouhlasené.

 

2.Dodávka a podmínky dodávky, přechod nebezpečí škody na předmětu plnění

2.1.  Prodávající je povinen dodat předmět plnění, který je uveden v kupní smlouvě. Smlouva je takto považována za        splněnou. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakticky dodané množství předmětu plnění se může od          sjednaného množství lišit a to v rozmezí ± 5% sjednaného objemu. Kupující je povinen takovou dodávku                        předmětu plnění přijmout a uhradit cenu předmětu plnění odpovídající sjednanému množství předmětu plnění.        V případě stornování Smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu vyfakturované vzniklé náklady.

2.2. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího nebo externí sklad v Brodku u Konice, Česká Republika. Splněním            dodávky předmětu plnění se rozumí okamžik splnění dle dodací doložky FCA INCOTERMS 2010, pokud nebude        mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.3.  Pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak, je prodávající povinen předmět plnění dodat kupujícímu v         objektu prodávajícího. Prodávající je oprávněn dodávat předmět plnění i v dílčích dodávkách.

2.4.  V případě, že kupující nepřevezme předmět plnění ve sjednaném termínu, kdy bude zboží prodávajícímu                    nabídnuto a připraveno k odebrání kupujícím (doba skladování), je povinen uhradit prodávajícímu smluvní                    pokutu za skladování ve výši 3,- Kč za každý den a každou paletu zboží. Zároveň je prodávající oprávněn                      zůstatkové množství na skladě prodávajícího/konsignačním skladě kupujícího vyfakturovat 1. den po uplynutí            sjednané doby skladování.

2.5.  Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění je dán předáním předmětu plnění kupujícímu, případně podle             potvrzených dodacích podmínek dle INCOTERMS 2010.

 

3.Cena předmětu plnění, zaplacení

3.1.  Cena předmětu plnění je dohodnuta v korunách českých dle platného aktuálního ceníku prodávajícího,                       nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.2.  Výše a splatnost ceny předmětu plnění, jakož i bankovní údaje, jsou stanoveny v textu Smlouvy a ve faktuře. V           případě rozporu mezi údajem v kupní smlouvě a faktuře je rozhodující údaj na faktuře. Částku, kterou má podle         Smlouvy kupující zaplatit, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani započítat oproti svým                 pohledávkám vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu. To se vztahuje i na případ, že by kupujícímu               vznikl nárok z vady dodaného předmětu plnění.

3.3.  Za datum úhrady ceny se považuje datum připsání celkové příslušné finanční částky na účet prodávajícího. V             případě nedodržení termínu platby je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení           ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se                       nepoužije. Pokud je kupující v prodlení s placením fakturované částky, má prodávající právo pozdržet                           neuskutečněné dodávky předmětu plnění, nebo odstoupit od již uzavřených Smluv.

 

4.Nabytí vlastnického práva, balení předmětu plnění

4.1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle Smlouvy přechází na kupujícího k okamžiku jeho dodaní kupujícímu.

4.2.  Prodávající se stává vlastníkem zboží v případě, že kupující neodebere předmět plnění dle Smlouvy dle                       sjednaného termínu plnění a to zůstane na straně prodávajícího či na konsignačním skladě kupujícího déle než         12 měsíců po datu plnění. Zboží bude prodáno třetí straně nebo prodávající má právo zboží vystřepovat a                     prokazatelné náklady vyúčtovat kupujícímu.

4.3.  Předmět plnění bude dodán v balení na paletách a bude proložen papírovými proložkami.

 

 

 

5.Vady, oznámení o vadách

5.1. Kupující je povinen předmět plnění prohlédnout s dostatečnou péčí, a to do 5 pracovních dnů po přechodu                nebezpečí škody na předmětu plnění. V případě, že prodávající zajistí pro kupujícího i aplikaci vypalovacích                obtisků na sklo, prověří dodávku v rámci procesu aplikace vypalovacích obtisků. Vady, které mohl zjistit při této          prohlídce při vynaložení odborné péče, musí oznámit prodávajícímu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne          dodání předmětu plnění, jinak nároky z těchto vad zanikají.

5.2.  Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl předmět plnění prohlédnut v době                       přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když                     prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

5.3.  Právo kupujícího ze skrytých vad předmětu plnění musí být oznámeno prodávajícímu písemně a přílohu tohoto         oznámení musí být i paletové lístky od reklamovaného zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se                     nepoužije.

5.4.  Kupující nemá práva z vad, jestliže byly vady způsobené opotřebením, vnějšími událostmi, třetími osobami, bez         zavinění prodávajícího, zejména neodbornými zásahy, neodbornou manipulaci, použitím pro jiné účely, než pro         které je předmět plnění určen, mechanickým poškozením při manipulaci, nevhodným použitím, násilnými                   zásahy, úpravami, nesprávným skladováním apod.

5.5.  Budou-li vady skleněných obalů zjištěny až při jejich plnění, musí být prodávající neprodleně uvědomen                       telefonicky a poté i písemně a vadná série uskladněna u kupujícího až do doby prověření zástupci                                 prodávajícího.

5.6.  Vadné výrobky mohou být reklamovány, jestliže jejich množství z celkové dodávky překročí množství                            stanovené ve standardních podmínkách kvality prodávajícího, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

5.7.   Prodávající neodpovídá za lom vzniklý během přepravy, pokud u jedné zásilky nepřesáhne znehodnocení 0,5%         z celkové zásilky. Pokud dojde k vyššímu znehodnocení, je nutno uplatnit řádnou reklamaci, doloženou                       zápisem o škodě (komerčním zápisem), nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení zásilky.

5.8.  Prodávající je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace projednat s kupujícím způsob řešení                   reklamace, který si kupující zvolil.

5.9.  Vyřízení reklamace a rozhodnutí o výši reklamačního nároku bude stanoveno na základě písemné dohody mezi         kupujícím a prodávajícím. Reklamovaný předmět plnění je třeba vrátit v původním obalu a uvést podmínky, při           kterých byl předmět plnění použit.

5.10.  Jestliže prodávající nedodal kupujícímu předmět plnění v množství, jakosti a provedení podle Smlouvy, jedná             se o porušení Smlouvy nepodstatným způsobem a nároky z vad předmětu plnění budou řešeny podle                       ustanovení § 2107 občanského zákoníku.

 

6.Omezení odpovědností

6.1.  Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu z vad dodaného předmětu plnění je omezena závazky                               vyplývajícími z čl. 5. Vady, oznámení o vadách těchto VOP. Prodávající neodpovídá za jakékoliv nepřímé,                       dodatečné nebo následné škody, či ušlý zisk, které mohou v souvislosti s předmětem plnění kupujícímu                     vzniknout, např. při jeho nesprávném použiti. Případná náhrada újmy kupujícího ze strany prodávajícího v                     případě jakéhokoli porušení Smlouvy je omezena na částku 100% z ceny předmětu plnění dodaného dle                     porušené Smlouvy.

7.Další podmínky dodávky

7.1.  Změny Smlouvy musí být provedeny písemnou formou a odsouhlaseny oběma smluvními stranami; to platí i              pro změnu tohoto ustanovení. Sjednaná dodací lhůta předmětu plnění se prodlužuje až o další 3 měsíce od                data prokazatelného uhrazeni předchozích dodávek předmětu plnění neuhrazených ve lhůtě splatností.

 

8.Vyšší moc

8.1.  Prodávající nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené kupujícímu porušením Smlouvy, jako např.             nedodáním nebo pozdním dodáním předmětu plnění z důvodu existence vyšší moci, např. války, povodní,                   požáru, zákonné stávky, nedostatkem materiálu, energií, paliv, nebo jiné objektivní příčiny, které prodávající                 nezavinil. Kupující je povinen převzít předmět plnění kdykoliv později mu bude prodávajícím dodán.

 

9.Ochrana osobních údajů

9.1.  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se           zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením                         Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po                     úspěšném splnění Smlouvy.

9.2.  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k           těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní                 údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících nepředává prodávající žádné               další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním         rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

10.Závěrečné ustanoveni

10.1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních              předpisů souvisejících.

10.2.  Pro právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím ze Smlouvy a v souvislosti s ní, je rozhodné právo               České republiky. Spory vzniklé ze Smluv nebo v souvislosti s nimi včetně otázky jejich platnosti se budou řešit           u věcně a místně příslušného soudu v České republice dle platného právního řádu České republiky.

10.3.  Tyto VOP jsou nedílnou součásti Smlouvy a dokumentů na tyto VOP se odvolávající a podpisem Smlouvy                   kupující prohlašuje, že je s těmito VOP seznámen a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou platné od 1.11.2016.

© 2001–2018, Všechna práva vyhrazena. Sklárny Moravia a.s.