Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré závazkové vztahy mezi společností SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, č.p. 79, 679 39 Úsobrno, IČO: 16343646 (dále jen „SKLÁRNY MORAVIA“) a jinými osobami, kde SKLÁRNY MORAVIA je v postavení prodávajícího dle kupní smlouvy (dále jen „Smlouvy“). Smlouvy jsou mezi stranami uzavírány formou písemného potvrzení objednávek.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smluv ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Společnost SKLÁRNY MORAVIA je dále v těchto VOP pokud jde o Smlouvy označována jako „prodávající“. Kupující jsou dále v těchto VOP, pokud jde o Smlouvy, označováni pouze jako „kupující“.

Veškeré změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou. Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí zněním těchto VOP účinným ke dni uzavření Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.sklomoravia.cz a každý kupující má možnost se tam s jejich aktuálním zněním seznámit.

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost. Tyto VOP mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami kupujícího, či třetích osob, a to i v případě, že na ně kupující výslovně odkáže v jakýchkoli svých dokumentech nebo jinak při jednání o uzavření Smlouvy. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane, nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena.

1.Přijetí objednávek

1.1.  Objednávky kupujícího se prodávajícímu doručují v písemné podobě prostřednictvím internetového portálu kupujícího, prostřednictvím  e-mailu nebo faxem. Objednávka musí obsahovat alespoň druh a množství předmětu plnění a místo dodání.

1.2.  Po doručení objednávky informuje prodávající kupujícího, zda má dané výrobky v požadovaném množství k dispozici v požadovaném termínu, případně upozorní kupujícího na termín, kdy může výrobky dodat.

1.3.  Přijetí objednávky potvrdí prodávající písemně zasláním potvrzení objednávky, zpravidla e-mailem či        prostřednictvím internetového portálu kupujícího s tím, že je zde uvedena přesná specifikace předmětu plnění, cena předmětu plnění, předpokládaný termín dodání, místo dodání, platební podmínky, případně další podrobnosti.

1.4.  Kupující je povinen objednávku zkontrolovat a zaslat prodávajícímu svůj souhlas, a to nejpozději do 5 dnů od obdržení potvrzení objednávky dle odst. 1.3 tohoto článku.

1.5.  V případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas s objednávkou ve lhůtě uvedené v odst. 1.4 tohoto článku, považuje se potvrzení objednávky ze strany kupujícího za odsouhlasené.

 

2.Dodávka a podmínky dodávky, přechod nebezpečí škody na předmětu plnění

2.1.  Prodávající je povinen dodat předmět plnění, který je uveden v kupní smlouvě. Smlouva je takto považována za splněnou. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakticky dodané množství předmětu plnění se může od sjednaného množství lišit a to v rozmezí ± 5% sjednaného objemu. Kupující je povinen takovou dodávku předmětu plnění přijmout a uhradit cenu předmětu plnění odpovídající sjednanému množství předmětu plnění. V případě stornování Smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu vyfakturované vzniklé náklady.

2.2. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího nebo externí sklad v Brodku u Konice, Česká Republika. Splněním dodávky předmětu plnění se rozumí okamžik splnění dle dodací doložky FCA INCOTERMS 2010, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.3.  Pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak, je prodávající povinen předmět plnění dodat kupujícímu v objektu prodávajícího. Prodávající je oprávněn dodávat předmět plnění i v dílčích dodávkách.

2.4.  V případě, že kupující nepřevezme předmět plnění ve sjednaném termínu, kdy bude zboží prodávajícímu nabídnuto a připraveno k odebrání kupujícím (doba skladování), je povinen uhradit prodávajícímu smluvní  pokutu za skladování ve výši 3,- Kč za každý den a každou paletu zboží. Zároveň je prodávající oprávněn zůstatkové množství na skladě prodávajícího/konsignačním skladě kupujícího vyfakturovat 1. den po uplynutí  sjednané doby skladování.

2.5.  Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění je dán předáním předmětu plnění kupujícímu, případně podle potvrzených dodacích podmínek dle INCOTERMS 2010.

 

3.Cena předmětu plnění, zaplacení

3.1.  Cena předmětu plnění je dohodnuta v korunách českých dle platného aktuálního ceníku prodávajícího,  nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.2.  Výše a splatnost ceny předmětu plnění, jakož i bankovní údaje, jsou stanoveny v textu Smlouvy a ve faktuře. V případě rozporu mezi údajem v kupní smlouvě a faktuře je rozhodující údaj na faktuře. Částku, kterou má podle Smlouvy kupující zaplatit, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani započítat oproti svým pohledávkám vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu. To se vztahuje i na případ, že by kupujícímu vznikl nárok z vady dodaného předmětu plnění.

3.3.  Za datum úhrady ceny se považuje datum připsání celkové příslušné finanční částky na účet prodávajícího. V případě nedodržení termínu platby je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud je kupující v prodlení s placením fakturované částky, má prodávající právo pozdržet neuskutečněné dodávky předmětu plnění, nebo odstoupit od již uzavřených Smluv.

 

4.Nabytí vlastnického práva, balení předmětu plnění

4.1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle Smlouvy přechází na kupujícího k okamžiku jeho dodaní kupujícímu.

4.2.  Prodávající se stává vlastníkem zboží v případě, že kupující neodebere předmět plnění dle Smlouvy dle  sjednaného termínu plnění a to zůstane na straně prodávajícího či na konsignačním skladě kupujícího déle než 12 měsíců po datu plnění. Zboží bude prodáno třetí straně nebo prodávající má právo zboží vystřepovat a prokazatelné náklady vyúčtovat kupujícímu.

4.3.  Předmět plnění bude dodán v balení na paletách a bude proložen papírovými proložkami.

5.Vady, oznámení o vadách

5.1. Kupující je povinen předmět plnění prohlédnout s dostatečnou péčí, a to do 5 pracovních dnů po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. V případě, že prodávající zajistí pro kupujícího i aplikaci vypalovacích obtisků na sklo, prověří dodávku v rámci procesu aplikace vypalovacích obtisků. Vady, které mohl zjistit při této prohlídce při vynaložení odborné péče, musí oznámit prodávajícímu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dodání předmětu plnění, jinak nároky z těchto vad zanikají.

5.2.  Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl předmět plnění prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když   prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

5.3.  Právo kupujícího ze skrytých vad předmětu plnění musí být oznámeno prodávajícímu písemně a přílohu tohoto oznámení musí být i paletové lístky od reklamovaného zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.  Kupující nemá práva z vad, jestliže byly vady způsobené opotřebením, vnějšími událostmi, třetími osobami, bez zavinění prodávajícího, zejména neodbornými zásahy, neodbornou manipulaci, použitím pro jiné účely, než pro které je předmět plnění určen, mechanickým poškozením při manipulaci, nevhodným použitím, násilnými zásahy, úpravami, nesprávným skladováním apod.

5.5.  Budou-li vady skleněných obalů zjištěny až při jejich plnění, musí být prodávající neprodleně uvědomen telefonicky a poté i písemně a vadná série uskladněna u kupujícího až do doby prověření zástupci    prodávajícího.

5.6.  Vadné výrobky mohou být reklamovány, jestliže jejich množství z celkové dodávky překročí množství    stanovené ve standardních podmínkách kvality prodávajícího, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

5.7.   Prodávající neodpovídá za lom vzniklý během přepravy, pokud u jedné zásilky nepřesáhne znehodnocení 0,5%  z celkové zásilky. Pokud dojde k vyššímu znehodnocení, je nutno uplatnit řádnou reklamaci, doloženou zápisem o škodě (komerčním zápisem), nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení zásilky.

5.8.  Prodávající je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace projednat s kupujícím způsob řešení reklamace, který si kupující zvolil.

5.9.  Vyřízení reklamace a rozhodnutí o výši reklamačního nároku bude stanoveno na základě písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Reklamovaný předmět plnění je třeba vrátit v původním obalu a uvést podmínky, při kterých byl předmět plnění použit.

5.10.  Jestliže prodávající nedodal kupujícímu předmět plnění v množství, jakosti a provedení podle Smlouvy, jedná se o porušení Smlouvy nepodstatným způsobem a nároky z vad předmětu plnění budou řešeny podle  stanovení § 2107 občanského zákoníku.

 

6.Omezení odpovědností

6.1.  Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu z vad dodaného předmětu plnění je omezena závazky       vyplývajícími z čl. 5. Vady, oznámení o vadách těchto VOP. Prodávající neodpovídá za jakékoliv nepřímé,         dodatečné nebo následné škody, či ušlý zisk, které mohou v souvislosti s předmětem plnění kupujícímu         vzniknout, např. při jeho nesprávném použiti. Případná náhrada újmy kupujícího ze strany prodávajícího v     případě jakéhokoli porušení Smlouvy je omezena na částku 100% z ceny předmětu plnění dodaného dle   porušené Smlouvy.

7.Další podmínky dodávky

7.1.  Změny Smlouvy musí být provedeny písemnou formou a odsouhlaseny oběma smluvními stranami; to platí i pro změnu tohoto ustanovení. Sjednaná dodací lhůta předmětu plnění se prodlužuje až o další 3 měsíce od  data prokazatelného uhrazeni předchozích dodávek předmětu plnění neuhrazených ve lhůtě splatností.

 

8.Vyšší moc

8.1.  Prodávající nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené kupujícímu porušením Smlouvy, jako např. nedodáním nebo pozdním dodáním předmětu plnění z důvodu existence vyšší moci, např. války, povodní, požáru, zákonné stávky, nedostatkem materiálu, energií, paliv, nebo jiné objektivní příčiny, které prodávající nezavinil. Kupující je povinen převzít předmět plnění kdykoliv později mu bude prodávajícím dodán.

 

9.Ochrana osobních údajů

9.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s národními předpisy České republiky.  

9.2. Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpracovává (shromažďuje) osobní údaje kupujícího v databázi prodávajícího po dobu plnění Smlouvy a dále po dobu, po kterou právní předpisy ukládají povinnost jednotlivé dokumenty archivovat.

9.3. Kupující bere na vědomí, že veškeré informace o jeho právech z důvodu zpracování jeho osobních údajů  jsou mu dostupné v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný také na adrese WWW.sklomoravia.com.

 

10.Závěrečné ustanoveni

10.1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících.

10.2.  Pro právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím ze Smlouvy a v souvislosti s ní, je rozhodné právo České republiky. Spory vzniklé ze Smluv nebo v souvislosti s nimi včetně otázky jejich platnosti se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice dle platného právního řádu České republiky.

10.3.  Tyto VOP jsou nedílnou součásti Smlouvy a dokumentů na tyto VOP se odvolávající a podpisem Smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito VOP seznámen a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou platné od 1.11.2016.

© 2001–2020, Všechna práva vyhrazena. Sklárny Moravia a.s.